Svensktillverkade för det nordiska klimatet

Kundservice

läser in

The provided ID is not a valid product.

Tangit PVC rengöring

135 kr

125 ml

För att få en lång hållbarhet måste ytorna som sammanfogas vara riktigt rena.
Detta medel är avsett för att rengöra PVC kopplingar och rör innan limning.

 

 

 

Säkerhetsanvisningar

Säkerhetsanvisningar0Säkerhetsanvisningar1

Signalord

Fara

Faroangivelser (H-fraser)

(H336) Kan göra att man blir dåsig eller omtöcknad.
(H319) Orsakar allvarlig ögonirritation.
(H225) Mycket brandfarlig vätska och ånga.

Säkerhetsanvisningar (P-fraser)

(P103) Läs etiketten före användning.
(P102) Förvaras oåtkomligt för barn.

Kompletterande faroinformation (EUH-fraser)

(EUH066) Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsprickor.